Jolanta Szczypińska – Posłanka Ziemi Słupskiej

Zostań członkiem PiS

Zostań członkiem Prawa i Sprawiedliwości

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada
obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw
publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w
Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS,
spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest
członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są
sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo
czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub
częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich
pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o
przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Aby uzyskać informację nt. członkostwa w PiS, należy napisać maila na
adres struktury@pis.org.pl.
W treści wiadomości prosimy podać nazwę
miejscowości zamieszkania. Wtedy szybko wskażemy osobę, z którą powinni
się Państwo kontaktować w celu wstąpienia do partii.

Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego
PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu
pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Ankieta personalna członka PIS.